Statut stowarzyszenia

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę boleslawianie.eu.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Bolesławiec.
 3. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” z 7 kwietnia 1989 roku.
 4. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. O przystąpieniu do organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Cele i sposoby działania

§ 2

 1. Cele Stowarzyszenia:
  1. promocja Bolesławca i powiatu bolesławieckiego
  1. promocja działań związanych z ceramiką bolesławiecką w przestrzeni artystycznej i komercyjnej
  1. podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu
  1. działania kulturalne i edukacyjne
  1. działania wydawnicze
  1. dbanie o promocję i zachowanie historii miasta i regionu
  1. budowanie społeczeństwa obywatelskiego
  1. podnoszenie świadomości obywatelskiej
  1. szeroko rozumiana integracja pokoleniowa i lokalna
  1. promocja zdrowego trybu życia i świadomości ekologicznej
  1. promocja przedsiębiorczości
  1. organizowanie warsztatów, akcji społecznych, kulturalnych, edukacyjnych
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez gromadzenie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darowizn, dotacji, zapisów, ze środków publicznych, państwowych, samorządowych lub prywatnych, krajowych i zagranicznych.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 3

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających

§ 4

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, a także małoletni w wieku od 16 do 18 lat.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 5

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
  2. uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia
  3. zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
  4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
  5. zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
  2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

§ 6

 1. Członek wspierający posiada te same prawa co członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Zarząd, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów
  4. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 2. W przypadku wykluczenia orzeka Zarząd. Organ ten zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały. Zasady te stosuje się odpowiednio do osób, którym odmówiono prawa członkostwa.

Struktura organizacyjna

§ 8

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.

§ 9

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskiwanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

Walne Zebranie Członków

§ 10

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamiania członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 5. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. Natomiast Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
 8. W przypadku żądania Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia żądania Zarządowi.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Członkowie mogą brać udział w zebraniach i głosować w głosowaniach jawnych zdalnie, za pomocą sieci teleinformatycznych.

§ 11

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia
 2. uchwalenie statutu i jego zmian
 3. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia
 4. uchwalenie budżetu
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
 7. udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
 8. ustalenie wysokości ewentualnych składek członkowskich oraz innych świadczeń
 9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
 10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu
 11. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 12

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków
 2. Zarząd składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 0-2 członków zarządu
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 13

Do zakresu działania Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. określanie szczegółowych kierunków działania
 3. ustalanie budżetów i preliminarzy
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego
 6. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 8. organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczanie)
 10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 14

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, w tym przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej
 4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§ 15

Do zakresu działanie Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu
 4. zwołanie walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statutem
 5. składanie na walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowie udzielenia) absolutorium Zarządowi,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków.

§ 16

W przypadkach określonych w § 15 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebrania Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 17

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
  1. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytku Stowarzyszenia
  2. dotacje
  3. darowizny, zapisy i spadki
  4. wpływy z działalności statutowej
 2. Środki pieniężne, niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być jak najszybciej przekazane na konto.

§ 18

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, oraz wszystkich innych pism i dokumentów, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 19

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia należy załączyć projekt stosowanych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.